Om oss

Örebro Parkering AB


Bolaget


Örebro Parkering AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Örebro kommun genom Örebro Rådhus AB. 


Vår uppgift är att tillhandahålla och utveckla attraktiva  parkeringsanläggningar inom kvartersmark och en väl fungerande parkeringsövervakning i sådana anläggningar för att skapa tillgänglighet och trafiksäkerhet i Örebros innerstad och för att främja bostadsbyggandet i kommunen.


Örebro Parkering är medlemmar av Svenska Parkeringsföreningen (Svepark) och följer därmed föreningens stadgar och etiska regler.


Vi befinner oss i ett uppbyggnadsskede.


Bolagets tf VD är Jeanette Berggren

Styrelsen


Ledamöter


Elisabeth Malmqvist, ordförande

Britt Jansson Öhman, vice ordförande

Habib Brini, ledamot


Suppleanter


Magnus Hedwall, suppleant

Osman Ali Isaak, suppleant

Michael Barsom, suppleant


Ägardirektiv

Ägardirektiv för Örebro Parkering AB antagna på bolagstämma 2018-05-09

1. Verksamhet


 • bolaget ska – i samråd med Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret, baser på kommunens parkeringsriktlinjer – utreda förutsättningarna för att uppföra eller hyra parkeringsanläggningar på kvartersmark för personbilar i strategiska lägen och därefter underställa förslag till Kommunfullmäktige för beslut om finansiering i form av låneram och eventuell ytterligare kapitalisering av bolaget.


 • Bolaget ska förhandla om och ingå avtal om att överta kommunens hyresavtal avseende Conventumgaraget och Oscaria i egenskap av hyresgäst om det finns ekonomiska förutsättningar för ett sådant övertagande.


 • Bolaget ska, i egen regi eller genom anlitat utförare, bedriva avgiftsbelagd personbilsparkering och ansvara för parkeringsövervakning på kvartersmark i parkeringsanläggningar som ägs eller hyrs av bolaget.

 

2. Ekonomi


 • Bolaget ska successivt nå en långsiktigt hållbar lönsamhetsnivå och soliditet som är tillräcklig för att säkra bolagets förnyelse och tillväxt.


 • Bolaget ska upprätta en långsiktig ekonomisk plan som bygger på efterfrågan och ägarens avkastningskrav, vilket kan ligga till grund för beslut om framtida investeringar.
 • Bolagets direktavkastning, utifrån bokfört värde ska långsiktigt uppgå till 5 %. Med direktavkastning avses driftnetto delat med bokförda värden.

3. Hållbarhet


Bolaget ska bidra till den ekologiska och sociala hållbarheten genom att beakta följande målsättningar vid bedrivande av verksamheten:


 • Styra mot mer hållbara transporter.


 • Anlägga parkeringshus med hållbara metoder, i hållbara material, med gröna tak och solpaneler.


 • Öka tillgången till bil- och cykelpooler.


 • Erbjuda väderskyddade cykelparkeringar


 • Med hjälp av samnyttjande minska det totala bilplatsbehovet


 • Erbjuda laddmöjligheter för elfordon.


 • Utnyttja mark effektivare, så möjlighet ges att bygga tätare och grönare.


 • Utforma parkeringsanläggningarna så att det upplevs tryggt och säkerhet att vistas där.


 • Bidra till kvinnors och mäns lika möjligheter att välja färdsätt.


 • Genom olika arbetsmarknadsinsatser bidra till att minska utanförskapet i samhället.